gmf

מידע אודות הליכי כינוס הנכסים בחברה

חדשות ועדכונים

פורסם הדוח התקופתי השלישי מטעם כונס הנכסים...
לאתר אודות הליכי כינוס הנכסים בחברת ג\'י.אם.אף לימיטד בע\"מ ...

דיווחים אחרונים

תאריך :
23 יוני 2012
ראה נוסח זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה אשר תתקיים ביום א' ה-8 ביולי 2012 בשעה 13:00 במשרדי הנאמן, בבית הרמטיק ברחוב הירקון 113 תל אביב. על סדר יומה של האסיפה יונח נושא אישור הסכם עקרונות עם קרן RP למיצוי משותף של זכויות החברה, בהתאם לבקשת כונס הנכסים כפי שהוגשה ביום 7.6.2012 לבית המשפט, המצורפת אף היא לקובץ הזימון.
 
תאריך :
07 אוגוסט 2016