gmf

מידע אודות הליכי כינוס הנכסים בחברה

חדשות ועדכונים

פורסם הדוח התקופתי השלישי מטעם כונס הנכסים...
לאתר אודות הליכי כינוס הנכסים בחברת ג\'י.אם.אף לימיטד בע\"מ ...

אודות

ביום 05.1.2012 מונה כונס נכסים על מניות משועבדות של חברת ג'י.אם.אף לימיטד (GMF LIMITED שמספרה אצל רשם החברות בישראל 92966. במסגרת צו הכינוס הוסמך כונס הנכסים לאכוף את אגרות החוב (סדרה א') של החברה ולהוציא לפועל כל סמכות המוקנית לבעל המניות, להן מונה ככונס נכסים.

על פי החלטת הרשות לניירות ערך מיום  27.2.2012, הצבעת מחזיקי אגרות החוב של החברה מיום 11.3.2012, ואישור בית המשפט המחוזי מיום 26.3.2012 [תיק פר"ק 9322-01-12 הרמטיק חברה לנאמנויות 1975 בע"מ נ' GMF LIMITED] הסתיימה כדין חובת הדיווח של החברה.

אתר זה הוקם במקביל לסיום חובת הדיווח של החברה והוא מהווה ערוץ מידע חלופי עבור מחזיקי אגרות החוב של החברה.

האתר מכיל עדכונים פומביים, מעת לעת, אודות התקדמות הליכי הכינוס בחברה, וכן כל מידע חשוב אחר הרלוונטי למחזיקי אגרות החוב של החברה לרבות דוחות תקופתיים המוגשים מטעם כונס הנכסים לתיק בית המשפט המחוזי בת"א-יפו, המוסמך לדון בענייני החברה.