gmf

מידע אודות הליכי כינוס הנכסים בחברה

חדשות ועדכונים

...
...

דיווחים אחרונים

תאריך :
08 ספטמבר 2013
 
תאריך :
20 יוני 2013
 
תאריך :
23 יוני 2012
ראה נוסח זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה אשר תתקיים ביום א' ה-8 ביולי 2012 בשעה 13:00 במשרדי הנאמן, בבית הרמטיק ברחוב הירקון 113 תל אביב. על סדר יומה של האסיפה יונח נושא אישור הסכם עקרונות עם קרן RP למיצוי משותף של זכויות החברה, בהתאם לבקשת כונס הנכסים כפי שהוגשה ביום 7.6.2012 לבית המשפט, המצורפת אף היא לקובץ הזימון.